Informace o zpracování osobních údajů pro uchazeče o zaměstnání
ve společnosti XLCZ Nábytek s.r.o.

Společnost XLCZ Nábytek s.r.o., se sídlem Pražská 135, 251 01, Čestlice, IČ: 27127133, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98298 (dále jen „XLCZ„), tímto poskytuje uchazečům o zaměstnání informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále nařízení jen jako „GDPR„) a v souladu se zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. 

Společnost XLCZ je dále označována též jako „naše společnost“ nebo „my“.

Věnujte, prosím, pozornost dále uvedeným informacím, které by Vám měly poskytnout základní přehled o podmínkách a rozsahu zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s Vaším zájmem či účastí v příjímacím řízení na obsazení pracovního místa v naší společnosti, a to ve formě otázek a odpovědí. Vaše další případné dotazy ke zpracování osobních údajů adresujte na [email protected].

Přijímacím řízením naší společnosti je proces sdělování údajů od okamžiku, kdy kontaktujeme my Vás nebo Vy nás za účelem uzavření pracovní nebo jiné obdobné smlouvy (např. dohody o pracovní činnosti, dohody o provedení práce, smlouvy o spolupráci aj.) (dále jen „smlouva“), a to až do chvíle, kdy bude vybrán úspěšný uchazeč nebo příjímací řízení bude ukončeno jiným způsobem.

Životopisy uchazečů a informace o Vaší osobě v souvislosti s přijímacím řízením jsou evidovány a zpracovávány pověřeným zaměstnancem personálního oddělení a jednateli společnosti.  

Životopisy uchazečů mohou být zasílány v PDF formě na adresu společnosti [email protected].

Jako subjekt údajů a uchazeč o zaměstnání máte vždy možnost zvolit, zda máte zájem účastnit se pouze jednoho přijímacího řízení, nebo zda má zájem na uchování svých osobních údajů i pro budoucí přijímací řízení po stanovenou dobu, nebo zda mají být jeho osobní údaje poskytnuty i jím vybraným společnostem v rámci skupiny zaměstnavatele.

1. Kdo je správcem Vašich osobních údajů?

1.1. Správce osobních údajů je společnost XLCZ Nábytek s.r.o., se sídlem Pražská 135, 251 01, Čestlice, IČ: 27127133, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98298.

1.2. Společnost nemá ustanoveného pověřence na ochranu osobních údajů. Dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů Vám budou kdykoli poskytnuty nebo zpřístupněny na adrese [email protected], na adrese naší společnosti. Odpovědnou osobou za ochranu osobních údajů je: Miroslav Rebek, Nárožní 1390/4, 158 00 Praha 5 – Stodůlky, email: [email protected].

2. Jak zpracováváme Vaše údaje?

2.1. Pro účast ve výběrovém řízení jsou požadovány výlučně základní kontaktní údaje uchazeče o zaměstnání, dále informace týkající se vzdělání, pracovních zkušeností, délky praxe, dovedností a schopností. Jiné údaje v souvislosti s výběrovým řízením zpracovávány nejsou.

2.2. Předmětem zpracování nejsou zvláštní kategorie osobních údajů, resp. tyto jsou zpracovávány pouze na základě Vašeho výslovného souhlasu, pokud je to třeba pro budoucí plnění závazků z pracovněprávního vztahu (např. údaj o změněné pracovní způsobilosti, o zdravotním stavu). Tyto údaje jsou zpracovávány jako údaje dobrovolně poskytnuté subjektem údajů ve smyslu ust. čl. 9 odst. 2 písm. e) GDPR. V této oblasti však vždy platí požadavek na absolutní minimalizaci rozsahu zpracovávaných údajů.

3. Proč zpracováváme Vaše údaje a pro jaké účely?

3.1. Vaše osobní údaje budeme zpracovávat pouze za účelem vedení přijímacího řízení na pozici, o kterou se ucházíte.

3.2. Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i za účelem jejich dalšího užití v rámci v budoucnu vypsaných přijímacích řízení, nebo poptávky po obsazení pracovní pozice v naší společnosti, popř. jiné společnosti skupiny zaměstnavatele, pakliže jste k tomu dal svůj výslovný souhlas.

3.3. Společnost nezpracovává Vaše osobní údaje pro jiné účely, než bylo uvedeno.

3.4. Je-li k určitému účelu udělen Váš souhlas ke zpracování osobních údajů, může být tento z Vaší strany kdykoli odvolán, a to i v jeho jednotlivých částech poštou na adresu sídla naší společnosti na výše uvedené adrese, nebo na mailové adrese [email protected].

4. Jaké máme oprávněné zájmy pro zpracování osobních údajů?

4.1. Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytným předpokladem pro uskutečnění přijímacího řízení. Právním základem pro zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce na přijímacím řízení a výběru uchazeče pro pracovní pozici, nebo souhlas uchazeče se zpracováním osobních údajů v souvislosti s budoucími přijímacími řízeními u naší společnosti.

4.2. Oprávněným zájmem naší společnosti je výběr odpovídajícího uchazeče splňujícího požadavky pro výkon dané pracovní pozice a předsmluvní jednání.

5. Od koho získáváme osobní údaje?

5.1. Osobní údaje pro uchazeče o zaměstnání u naší společnosti v rámci výběrových řízení získáváme od:

  1. subjektu údajů přímo
  2. od personálních agentur na základě smluvního ujednání
  3. od agentur práce na základě smluvního ujednání
  4. od Úřadu práce České republiky

6. Jaké subjekty mají přístup k Vašim údajům?

6.1. Přístup k Vašim osobním údajům je omezen na pověřené zaměstnance naší společnosti, do jejichž kompetence spadá výběr nových zaměstnanců a organizace výběrových řízení, zejména zaměstnanci personálního oddělení, a jednatel společnosti.

6.2. Přístup k Vašim osobním údajům mají i třetí osoby, a to z důvodu organizace přijímacích řízení, nebo poptávky po uchazečích prostřednictvím personálních agentur a agentur práce nebo úřadu práce. V této souvislosti jsou Vaše osobní údaje zpřístupněny externím zpracovatelům, jako jsou personální agentury, agentury práce, úřad práce, poskytovatelé IT služeb a další osoby, se kterými má naše společnost uzavřeny smlouvy o zpracování osobních údajů, prostřednictvím kterých je zajišťována ochrana Vašich osobních údajů.

7. Po jakou dobu zpracováváme Vaše osobní údaje?

7.1. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány a uchovávány po dobu konání přijímacího řízení, nebo po dobu dvou let za účelem Vašeho kontaktování v budoucích výběrových řízeních, pokud jste k tomu dal souhlas. Po pominutí doby, po kterou byly osobní údaje uchovávány, resp. pominutí účelu, pro který byly Vaše osobní údaje získány a zpracovány, dochází k jejich automatickému výmazu.

8. Jaká máte práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

8.1. Jako uchazeči o zaměstnání a subjekty údajů, které zpracováváme, máte právo:

a) na přístup k osobním údajům dle čl. 15 GDPR
b) na opravu nesprávných osobních údajů dle čl. 16 GDPR
c) požadovat výmaz Vašich osobních údajů dle čl. 17 GDPR
d) vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
e) na omezené zpracování dle čl. 18 GDPR
f) na přenositelnost údajů v rozsahu stanoveném platnými právními předpisy dle čl. 20 GDPR
g) podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů – bližší informace na www.uoou.cz pro případ, že by její práva vyplývající z platných právních předpisů byla porušena.

9. Profilování a automatizované rozhodování při zpracování osobních údajů

9.1. Naše společnost nepoužívá při zpracování osobních údajů automatizované rozhodování.

10. Jakým způsobem jsou řešeny případy zneužití, poškození nebo neoprávněného užití osobních údajů (tzv. bezpečnostní incidenty)?

10.1. V případě porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, neoprávněného zpřístupnění, poškození či ohrožení, oznámí naše společnost toto porušení bez zbytečného odkladu příslušnému subjektu údajů, jejichž osobní údaje byly dotčeny. V oznámení se uvedou údaje o pravděpodobných důsledcích porušení zabezpečení osobních údajů a popis opatření, která naše společnost přijala či navrhuje přijmout s cílem vyřešit dané porušení zabezpečení včetně případných opatření ke zmírnění možných nepříznivých dopadů.

10.2. V případě, že porušení zabezpečení osobních údajů, nebo jejich zneužití, bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody subjektu údajů, bude daný bezpečnostní incident oznámen dozorovému úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem v Praze.

11. Kontakty pro uplatňování práv uchazečů o zaměstnání při zpracování osobních údajů

11.1.Veškerá Vaše práva, požadavky či dotazy v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů mohou být uplatněny u naší společnosti písemně na korespondenční adresu sídla společnosti, nebo na adrese [email protected].

XLCZ Nábytek s.r.o.